اهميت شش سيگما در عصر فناوري اطلاعات
مهندس فریناز بصیری

پس از شروع عصر فناوري، كيفيت نرم افزار اصطلاحي مهم با معاني مختلف براي افراد بود. از نظر توليد كنندگان نرم افزار، كيفيت نرم افزار يك تعريف داخلي و از نظر كاربران نهائي اين موضوع به صورت خارجي تعريف و بررسي شده است به هر حال، در اوايل تاريخچه توليد نرم افزار معلوم شد كه به اين ترتيب نرم افزار قابل توليد نيست و توليد آن بايد تحت كنترل قوانين يا متدلوژيهائي باشد تا صفاتي چون قدرت، صحت، سازگاري، قابليت استفاده مجدد و نگهداري را داشته باشد. در طي چندين سال گذشته، جهت رساندن تيم مديريت به هدف كيفيت، متدلوژي‌هاي توليد نرم افزار زيادي معرفي شده است. بعضي از متدلوژيها بر پايه نظم در فرآيندها و توجه اكيد در برنامه ريزي استوار هستند. نمونه‌هاي چنين مدل‌هائي عبارتند از: مدل بلوغ توانائي (CMM) ، مدل بهبود فرآيندهاي نرم افزار توانمند (SPICE) ، فرآيند توليد تيمي نرم افزار (TSP) فرآيند توليد نرم افزار شخصي (PSP) و متدهاي سريع اخير كه براساس روش جديدي براي توليد نرم افزار با سرعت بالا و نفوذ سريع در بازار كار مي‌كنند که عبارتند از extreme programming (XP) و SCRUM و غيره.
انتقاد اصلي به مبلغين توليد و توسعه نرم افزارهاي سريع اين است كه در فرآيندهاي مرسوم توليد نرم افزار، نتايج نهائي پارامترهاي كيفي به سختي به دست مي‌آيد، وليكن يك اصل اساسي وجود دارد كه: مهم نيست چه متدلوژي يا فرآيندي بكار رود، بلكه نكته مهم اين است كه در فرآيند توليد نرم افزار، به عوامل كيفيتي توجه خاص شود.

شش سيگما براي نرم افزار چيست؟
متخصصين شش سيگما در مورد فلسفه كسب و كار چنين عقايدي دارند:
ـ اگر چيزي را نتوان اندازه گرفت، واقعاً چيز زيادي درباره آن نمي‌دانيم.
ـ اگر چيز زيادي دربارة آن ندانيم، نمي توانيم كنترلش كنيم.
ـ اگر نتوانيم آن را كنترل كنيم، فقط شانس بايد به ما كمك كند.
و بنابراين شش سيگما در كل، انحراف از كمال را اندازه گيري مي‌كند. موارد قابل اندازه گيري به فرآيندي براي شفاف سازي نياز دارند تا خصوصيات هزينه‌هاي اندازه گيري شده را با هزينه‌هاي هدف مقايسه كند. مثلاً اگر فرآيند مورد مطالعه يك فرآيند انبارگرداني باشد كيفيت خدمات و هزينه خدمات اندازه گيري شده را با كيفيت و خدمات مطلوب و مورد هدف مقايسه مي‌نمايد. در مورد IT، شش سيگما خصوصياتي مثل، سرعت شبكه، اعتبار شبكه و شرائط مناسب فرآيندهاي كسب و كار را اندازه گيري مي‌كند.
بنابراين اندازه گيري براي بدست آوردن و فهميدن فرآيند انجام مي‌شود که ببينيم چه بايد كرد و چه نبايد كرد تا وضعيت را با توجه به برنامه ريزيها ارزيابي، پيشگوئي و تعيين نماییم. (استفاده معقول از اطلاعات بدست آمده جهت تشخيص مشكلات و اتخاذ استراتژيهاي براي برطرف كردن آنها)
شش سيگما در صنايع توليدي با توجه به مديريت مؤثر فرآيندها، مديريت موثر افراد، تخصیص سيستم اندازه گيري و … شروع شد. اما معلوم شد كه موقعيتهاي بدست آمده در كسب و كار فراتر از حذف عيوب (خرابيها، تأخيرها و هزينه‌هاي دوباره كاري) بود. پس شش سيگما توجه به نكات مثبتي مثل وفاداري به مشتري و محصولات جديد را نيز آغاز كرده و به سمت صحبت با مشتري و انضباط در رهبري محصولات حركت كرده است.
اساساً دو رويكرد براي اطمينان از كيفيت نرم افزار وجود دارد:
ـ تضمين فرآيندهاي توليد نرم افزار
ـ ارزيابي كيفيت محصول نهائي
لازم است هميشه در دو مورد كيفيت محصولات نرم افزاري و هزينه توليد و نگهداري آن مطالعه شود. فرآيندهاي كه در طول اجراي پروژه توليد نرم افزار استفاده مي‌شود در كيفيت محصول نقش كليدي دارند. اين جاي است كه شش سيگما براي نرم افزار كاربرد دارد. اينگونه استنباط مي‌شود كه فرآيند توليد محصول از خود محصول مهم‌تر است.

توليد نرم افزار كاربردي همانند ساخت و ساز نيست
يك متخصص IT فوراً متوجه خواهد شد توليد نرم افزار مثل ساخت و ساز نيست چرا كه تغييرات و نوسانات فرآيندها قابل حذف نيستند زيرا:
ـ هيچ دو مدولي كاملاً يكسان نيست و بنابراين فرآيندها شامل تغييراتي اساسي با درجات مختلف هستند.
ـ تفاوتهاي بسيار زيادي در درك افراد وجود دارد. مثل اختلاف در مهارتهاي يك توليد كننده با ديگري.
ـ فرآيند تضمين كيفيت براي توليد كالا و توليد نرم افزار كاملاً متفاوت است. زيرا محصولات نرم افزاري فقط يك بار قبل از پذيرش تست شده و بين مشتريان توزيع مي‌شود در حالي كه در يك كارخانه سنتي، محصولات مستقل زيادي كه هر كدام جداگانه تست مي‌شود وجود دارد. در كارخانه نرم افزار محصول فقط يك برنامه است.

تاكنون فرآيندهاي توليد كاربردهاي نرم افزاري كاملاً مي‌توانست به وسيله ۳ اندازه گيري ساده شناخته شود:
زمان: زمان مورد نياز براي اجراي كار
اندازه: اندازه محصول كاري توليد شده
عيوب: تعداد و نوع عيبها و زمان برطرف كردن آنها

شش سيگما براي نرم افزار، تنها تعريف فرآيند توليد نرم افزار نيست به جاي آن يك متدلوژي عمومي براي بهبود فرآيندها و محصولات است كه اهداف متعالي كيفيت در توليد محصول را فراهم مي‌آورد. تركيبي از تمايل برنامه نويس براي بخش بدون عيب نرم افزار و تمايل كاربر براي كاربرد آسان كه نيازهاي كسب و كار را برآورده كند. گرچه بعضي از المانهاي ابزارهاي شش سيگما در ساير متدلوژيهاي مثل چهارچوب PSP/TSP موسسه مهندسي نرم افزار آمده، ابزارهاي بسيار ديگري در شش سيگما براي توليد محصولات نرم افزاري با كيفيت خوب موجود است. به عنوان نمونه صداي مشتري (VOC) و كاربرد تابع كيفيت (QFD) براي بهبود در جزئيات و اولويتبندي نيازمندهاي مشتري (گفته يا ناگفته) مناسب هستند. اين ابزارها علاوه بر ارسال فرم‌هاي مميزي، از بازخورد خلاق و پرمفهوم مشتري استفاده مي‌كنند.VOC از روشهاي مختلفي قابل دستيابي است. به عنوان مثال مصاحبه مستقيم، مميزي، گروه‌هاي متمركز، مشخصات مشتري، مشاهدات و … اين اطلاعات در يك ماتريس يا QFD خلاصه مي‌شود. اين ابزارها موجب اطمينان از مراحل مهمي مي‌شوند از جمله:
ـ تشخيص مشتريان در ارائه سناريوي كسب و كار
ـ شناخت فوايد تعريف واضح نيازمنديهاي مشتري
ـ خلق ميسر (بحران تا كيفيت) نيازمند درختي است كه در سناريو كسب و كار آمده
ـ تعيين مدل كانو (Kano) مناسب، كه بر بهبود امور مشتريان متمركز است.
پس تعداد بي‌شماري جدول و محاسبه‌هاي تكنيكي براي موشكافي هزينه‌ها، برنامه ريزي و كيفيت داده‌ها (در سطح پروژه و پرسنل) به عنوان محصول پروژه وجود دارد. براي توليدهاي فني نيز تعدادي متد جهت آناليز خطر و انتخاب طرح و مفهوم موجود است.
مديريتي كه استراتژي كسب و كار را به سمت پروژه‌ها حركت داده است، مي‌تواند با يك رويكرد DMAIC شش سيگما (تعريف، اندازه گيري، آناليز، پيشبرد، كنترل) كار كند. موضوع با اين گمان كه همه كارها يك فرآيند است آغاز شده و هدف بطور کلی بهبود فرآیند است. اما كاربردهاي شش سيگما در نرم افزار به ماوراء اهداف كسب و كار كه بهبود فرآيندها و محصولات جاري است مي‌رسد، و به طراحي محصولات و فرآيندهاي جديد گسترش مي‌يابد. شش سيگما رويكرد DFSS (طراحي براي شش سيگما) را براي بهبود مشخصات، توابع، هزينه‌ها و سبك سنگيني در تعرايف و طراحي‌هاي محصولات نرم افزاري ثبت مي‌كند. ابزارهاي مثل آناليز kj ، QFD ، آناليز پيوستن، طراحي و آزمايش (DOE) و بسياري ديگر از كاربردهاي با نفوذ بالا را در دنياي توليد محصولات جديد نرم افزاري دارد.

نتيجه:
از زماني كه فناوري اطلاعات به عنوان شاخص كسب و كار در صنايع درگير شد، پيشرفتهاي در خود فرآيندهاي كسب و كار IT پيش آمد اين شرايط IT را قسمتي از فرآيند استراتژيك ساخت و از شش سيگما براي مفاهيمي مثل ارزيابي آغازي كسب و كار، اولويت بندي، موافقيت و منابع تأمين و تقاضاي فرآيندهاي IT و غيره استفاده كرد.

خرداد ۸, ۱۳۹۴

اهميت شش سيگما در عصر فناوري اطلاعات

اهميت شش سيگما در عصر فناوري اطلاعات مهندس فریناز بصیری پس از شروع عصر فناوري، كيفيت نرم افزار اصطلاحي مهم با معاني مختلف براي افراد بود. […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴

تعالي سازمان با استفاده از متدلوژي شش سيگما

 مهندس سيد علي قاضي عسكر مدير عامل شركت پروفيل آسيا     مقدمه : كاهش هزينه هاي كيفيت نامطلوب محصولات و يا خدمات توليدي ، امروزه […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۳

صنعت و اقتصاد را واقع نگر باشیم

مهندس سید علی قاضی عسگر     کشور ایران با تاریخی کهن شاهد فراز و نشیب های بسیار زیادی از منظرهای مختلف بویژه منظرهای اقتصادی اجتماعی […]