صنعت و اقتصاد را واقع نگر باشیم
بهمن ۱۳, ۱۳۹۳
اهميت شش سيگما در عصر فناوري اطلاعات
خرداد ۸, ۱۳۹۴

تعالي سازمان با استفاده از متدلوژي شش سيگما

مدير عامل شركت پروفيل آسيا

 

 

مقدمه : كاهش هزينه هاي كيفيت نامطلوب محصولات و يا خدمات توليدي ، امروزه از جمله مهمترين ابزارها جهت ايجاد مزيت نسبي در اقتصاد آزاد و رقابتي است . آگاهي از هزينه هاي كيفيت در خصوص نحوه سرمايه گذاري و نيز تصميم گيريها جهت بهبود كيفيت به مديران كمك كرده ، آنان را در بررسي تأثيركوششهاي به عمل آمده و ارزيابي اثر بخشي آنها رهنمون است .

اين آگاهي در راستاي كاهش خطاها و عيوب و اشتباهات و نيز هزينه هاي مربوطه مورد استفاده قرار مي گيرد. در آستانه قرن بيست و يكم و با توجه به فرايند در حا ل رخداد تجارت آزاد جهاني و نيز ناگزير بودن ادغام اقتصادي ملي در اقتصاد جهاني، اهميت كيفيت، بهبود مستمر ، ارتقاء دانش و نيز آينده نگري با بينشي روشن بسيار واضح است .

در دنياي رقابتي امروز كيفيت يك ويژگي ضروري و يك نياز بنيادي است . كيفيت ، معياري است كه نشان مي دهد تا چه اندازه كالاها و خدمات ، با نيازها و خواسته ها و انتظارات مصرف كننده تطابق دارد .

مديريت كيفيت با تفكرات انديشمنداني چون ادوارد دمينگ ، تحول عظيمي در دنياي كسب و كار ايجاد كرده است .

مفاهيم و الگوهاي كنترل كيفيت (Quality Control :Q .C.) كنترل كيفيت جامع

(Total Quality Control:T.Q.C.)

 

و مديريت كيفيت جامع (Total Quality Management :T.Q.M.)

را مي توان مراحل تكامل مقوله كيفيت دانست كه از اواسط قرن بيستم تا كنون ادامه داشته است. بسياري از كمپاني ها در دوره زماني مذكور به اين نتيجه رسيده اند كه نياز به رويكردي دارند تا آنها را به شاخص هاي عالي عملكرد برساند در عرصه رقابت شديد بقاء، دوام و ارتقاء آنها را تضمين كند.

در بين ابزارهاي تعالي كيفيت سازمان ،شش سيگما يكي از قوي ترين هاست . اين متدلوژي از طريق عارضه يابي و نيز شناسايي نقاط قوت و ضعف و نيز تشخيص فرصتها بوسيله ابزارهاي آماري مسير حركت و استقرار سيستم هاي كيفيت را به سمت خطاي صفر (Zero Defect) ترسيم نموده و دستور العمل اجرائي جهت تحصيل اين هدف را ارائه مي كند .

 

تعريف : شش سيگما روشي بسيار نيرومند شامل مجموعه اي ا زابزارهاي بهبود مستمر براي تمركز روي فرآيند ها ، تجزيه و تحليل و مقايسه آنها و تخصيص منابع به فرآيند هاي مهم جهت اجراي موثر كسب وكار در قرن ۲۱ بوده منجر به حفظ بقاء و ارتقاء مستمر سازمان در بازار رقابت جهاني ميگردد.

شش سيگما فرهنگ تمركز بر روي مشتري و شناسايي و تعيين آنچه كه از نظر مشتري مهم و ارزش تلقي مي گردد مي باشد و اين مهم حاصل نخواهد شد مگر آنكه عيوب موجود از طريق تمركز بر روي اهداف تعيين شده كاهش يافته و انحراف و تغيير پذيري به حداقل خود برسد .

شش سيگما فلسفه بهبود مستمر است و به سمت « عالي شدن در همه كارها » پيش مي رود. شش سيگما سيتمي است كه تعيين مي كند كجا قرار گرفته ايم بهتر است كجا باشيم ، چگونه به آن مقصد برسيم و چطور در طول راه پيشرفت كنيم.

اين متدلوژي بوسيله روشهاي زير صورت مي گيرد :

 • ايجاد تغيير در فرهنگ و رويه سازمان
 • شناسايي ، بهبود و يا طراحي مجدد فرآيند هاي سازمان
 • تمركز بر مشتري و تجزيه و تحليل الزامات مشتريان
 • آموزش پرسنل سازمان و ايجاد انگيزه در آنها و ترويج مشاركت و كارگروهي

اهداف شش سيگما عبارتند از :

 • حركت به سوي كمال
 • بهبود كارآئي وعملكرد
 • افزايش رضايت مندي مشتري
 • مديريت پيش گيرانه
 • كاهش تغيير پذيري در فرآيند
 • كاهش منظم ومستمر عيوب
 • فعاليت برمبناي هدف تعيين شده و تلاش مستمر براي رسيدن به آن

 

متدلوژي شش سيگما :

انحراف معيار كه با صرف يوناني سيگما () نمايش داده مي شود ميزان نوسانات از ميانگين در يك سري داده ها مي باشد كه اين داده ها مشخصه اي ا زيك فرايند توليدي و يا خدماتي را نشان مي دهد.

متناظر با هر سطح () مي توان بر مبناي توزيع نرمال در صد ناحيه قبول ودر صد ضايعات را مشخص نمود لذا سيگما به عنوان معياري جهت محك زدن ميزان پراكندگي جامعه شناخته شده وفلسفه شش سيگما بر اساس كاهش نوسانات وتغييرات پايه گذاري شده است .

هنگامي كه سازمان با استفاده از ابزارهاي مختلف كيفي اقدامات اصلاحي و پيش گيرانه را در سطوح پائين شناسايي و رفع مي نمايد براي حل مشكلات ريشه اي از متدلوژي شش سيگما استفاده مي گردد. هر چه سطح سيگما ها بالا تر مي رود لازم است يك افزايش نمائي در كاهش نقصها ايجاد شود.

فلسفه متدلوژي شش سيگما به اين صورت است كه از داده ها وابزارها ي آماري براي بهبود سيتماتيك فرآيند و حفظ بهبود هاي ايجاد شده استفاده مي كند. ميانگين و تغييرات فرآيند را با مشخصه هاي عملكرد ي و اهداف مورد نظر مقايسه مي كند و به اين ترتيب مبنائي براي نمايش وضعيت فرايند فراهم مي آيد .

متدلوژي شش سيگما شامل ۵ فاز است كه به مدل DMAIC مشهور مي باشد و اين مدل مجموعه اي از ابزارهاست كه براي مشخص كردن و بهبود فرآيندهاي كسب و كار استفاده مي شود و بايستي اين ۵فاز به ترتيب منطقي وزماني براي هر پروژه تعريف شده د رسازمان اجراء گردد:

 1. فاز تعريف                                                     Define
 2. فاز اندازگيري                                            Measure
 3. فاز تجزيه وتحليل                                        Analysis
 4. فاز بهبود                                                     Improve
 5. فاز كنترل                                                     Control

 

۱ـ فاز تعريف : در اين مرحله اهداف ، منابع و زمان انجام پروژه انتخابي در سازمان مشخص مي‌شود نيازمنديهاي مشترك و فرآيند ها ومحصولاتي كه بايد بهبود داده شوند شناسائي مي گردند. در اين قدم بايستي جزئيات فرآيند، ريز فعاليتهاي آنها ومستنداتي كه احتمالاً از فرايند هاي سازمان موجود است مورد بررسي قرار گيرد و در واقع فهم كاملي از فرايند هاي موجود براي اعضاء تيم بوجود آيد.

گامهاي فاز عبارتند از :

 • منشور پروژه (Project Charter) قراردادي است به عنوان يك توافق نامه بين رهبر سازمان و تيم پروژه كه از ابتداي پروژه با توجه به انتظاراتي كه ا زآنها وجود دارد ونيز در جهت متمركز كردن و متحد كردن تيم با افراد مختلف سازمان تنظيم ميگردد.
 • نقشه كلي فرايند (نمودار SIPOC ) شامل:

Suppliers                     (تأمين كنندگان)

Inputs                         (ورودي ها )

Process                        (فرآيند )

Outputs                         (خروجي ها )

Customers                   (مشتريان )

 

 

Customers         خروجي ها             فرايند                      وروديها                   suppliers

 

 

 

Outputs                                         Process                   Inputs

با اين ابزار محدود فرايند مشخص شده و سطوح فرايند به صورت كلي ترسيم مي گردد. سپس تامين كنند گان، وروديها ، فرايند، خروجيها ونيز مشتريان شناسايي مي شوند .اين نمودار امكان درك و نگرش كلان يك فرايند يا برنامه را به همراه ارتباط بين عناصر آن در ساده ترين شكل ، ممكن مي سازد .

 • بررسي صداي مشتريان       (.Voice of Customers:V.O.C )

براي شرح نيازمنديها و آگاهي هاي مشتري از محصول و يا خدمات بكار مي رود . V.O.C به يك سازمان كمك مي كند تا در مورد محصولات و خدماتي كه ارائه مي كند تصميم گيري نمايد، ويژگيها ومشخصات كليدي محصول وخدمات را بر اساس مطلوبيت ها و ارزش هاي مشتري تعيين و نقاط تمركز بهبود را مشخص نمايد.

V.O.C. پاسخگوي سؤالاتي است از قبيل :

ـ چه مشخصه هائي از كالا وخدمات براي مشتري مهم است ؟

ـ چه چيزهائي از نظر مشتري عيب وايراد محسوب مي شود ؟

ـ چه كارهائي را براي بهبود محصول وخدمات و نيز راحتي بيشتر مشتري مي توان انجام داد ؟

 • تعيين مشخصه ها ي بحراني كيفيت (Critical To Quality :C.T.Q. ) درخت T.Q. ابزاري است كه صداي مشتري را به نيازمنديهاي كيفي محصول يا خدمات تبديل مي كند. اين درخت به تيم كمك مي كند كه ا زسطوح بالا به مشخصه ها ي جزء شده محصول برسد و استفاده از آن اين اطمينان را فراهم مي آورد كه تمام وجوه نياز شناسائي شوند.

 

۲ـ فاز اندازگيري : هدف اين است كه با ايجادو در ك واقعي از مشكلات و شرائط فرايند موجود مكان يا منابع مشكلات با دقت مشخص گردند . بطور كلي در اين مرحله وضعيت فعلي فرايند و نيز عملكرد موردانتظا ر فرايند مشخص مي شوند، متغيرها ي ورودي وخروجي فرايند بصورت كمّي تعريف مي شوند و سيستم هاي اندازگيري ارزيابي مي گردند. وقتي كليه موارد مربوط به يك خصوصيت به طور كمّي در آيند مي توان از انحراف معيار به عنوان معيار اندازگيري تغييرات استفاده نمود.

در اين فاز ، درك كاملي ا زعملكرد فعلي سيستم بواسطه شناسائي و انجام بهترين نوع و نحوه اندازه گيري صورت مي پذيرد و به اين ترتيب منابع انحراف شناسائي واندازه گيري مي شوند.

 

۳ـ فاز تجزيه و تحليل : در اين مرحله بايد اعتبار و صحت دلائل وريشه هائي كه براي مشكلات شناخته شده‌اند تأييد شوند و بايستي مشخصه‌هاي متفاوت فرآيند را با يكديگر مقايسه كنيم و در نهايت علل ريشه‌اي مشكلات شناسائيي مي‌شوند.

در اين فاز اقدامات زير صورت مي گيرند :

 • شناسائي ودسته بندي علل بالقوه موجود براي مشكلات
 • بررسي علل ، جمع آوري اطلاعات وتحليل داده هاي مربوط به علل

ابزارهاي آماري كه در اين فاز مورد استفاد ه قرار مي گيرند عبارتند از :

 • نمودار علت ومعلول             Cause and Effect Diagram
 • نمودار هيستوگرام                                       Histogram
 • نمودار پارتو                                           Pareto Chart
 • نمودا رپراكنش                                 Scatter Diagram
 • نمودار رگرسيون                      Statistical Regression
 • نمونه گيري                                             Sampling

 

۴ـ فاز بهبود : در اين مرحله راه حل هاي ارائه شده بايستي پياده سازي شده و نتايج آن مورد ارزيابي قرار گيرند .هد ف آن است كه با استفاده از داده‌هاي كمّي نشان دهيم راه حلهاي ارائه شده مشكلات را حل كرده و منجر به بهبود در راستاي اهداف شده اند. اين فاز شامل مراحل زير است :

 • ايجاد ، اجراي آزمايشي راه حل ها
 • برنامه ريزي و اجراي كامل راه حلها ي بهبود
 • امتياز دهي راه حل هاي بهبود
 • ارزيابي ارزيابي و انتخاب راه حل ها براي علل ريشه اي مشخص شده
 • نتايج بدست آمد ه ا زاجراي راه حل ها

 

۵ـ فاز كنترل : در اين فاز از بهبودهاي صورت گرفته مبني بر اينكه مشكل حل شده و روشها ي جديد به مرور زمان بهبود داده مي شوند اطمينان حاصل مي كنيم .

گامهاي فا زكنترل به شرح زير است :

 • كنترل كيفيت ومديريت تغيير فرايند
 • استاندارد سازي و مستند كردن روشهاي موثر
 • زير نظر گرفتن دائمي فرايند
 • ارزيابي نتايج
 • خلاصه سازي آموخته هاي كليدي و آماده كردن طرح برنامه هاي آينده

در انتها ي فاز كنترل بايستي موارد زير بررسي ، تهيه و ارائه گردند:

 • نمايش اثر بخشي راه حل ها بوسيله داده هاي كمي و نحوه مقايسه نتايج واقعي با برنامه
 • چگونگي مستند سازي واستاندارد سازي راه حل هاي ارائه شده جهت استفاده در كارهاي روزانه
 • چگونگي نظارت و اطمينان از حصول نتايج مطلوب
 • تعيين يافته هاي كليدي وارائه پيشنهادات براي بهبودهاي آتي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.